■■■ 017 : E n d *

posted on 04 May 2008 22:16 by quizie in About-Me

ก ลั บ ม า ค ร า ว นี้ แ ค่ ม า เ ก็ บ ข อ ง ค รั บ *

ค ง จ ะ ไ ม่ ไ ด้ เ จ อ กั น ใ น บ ล อ ค นี้ อี ก แ ล้ ว . . .

เ พ ร า ะ ผ ม อ ย า ก จ ะ บ อ ก ว่ า . . .

" ผ ม ปิ ด บ ล อ ค เ พื่ อ ย้ า ย บ้ า น ใ ห ม่ ! ! "

เ อ้ า ~ เ ฮ้ ! ! ห ล อ ก ช า ว บ้ า น ไ ด้ ด้ ว ย เ ว้ ย ย ย ย ! ! 5 5 +

* โ ด น ค น อ่ า น รุ ม ก ร ะ ทื บ *

เ อ า เ ป็ น ว่ า เ ชิ ญ ไ ป ที่ บ้ า น ใ ห ม่ เ ล ย ล ะ กั น น ะ ค รั บ

h t t p : / / z o b ii k i e z - x o n . e x t e e n . c o m

อ า ดิ อ อ ส ค รั บ ทุ ก ๆ ค น *

 

Tags: closed